1. Ông Ma Ngọc Chinh - Hội trưởng hội phụ huynh học sinh.

2. Bà Nguyễn Thị Loan - Hội phó hội phụ huynh học sinh