Thực hiện Công văn số 112/PGDĐT ngày 26/02/2021  của Phòng GDĐT huyện Phú Lương về việc thông báo cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ phòng, chống ...